Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is een wettelijke beschermingsmaatregel (Boek 1 Titel 19 Burgerlijk Wetboek) en is bedoeld ter bescherming van het vermogen (het geld en de goederen) van de persoon die onder bewind is gesteld.

 

Een meerderjarige is zelf verantwoordelijk voor alles wat hij doet. Vanaf 18 jaar is iemand handelingsbekwaam en kan zelfstandig (zonder toestemming van ouders of voogd) rechtshandelingen verrichten die niet kunnen worden teruggedraaid.

 

Wanneer iemand niet in staat is om op een verantwoorde manier zélf zijn financiële zaken te regelen kan de Kantonrechter een bewind over zijn geld en goederen uitspreken. Dit betekent dat een bewindvoerder het financiële beheer gaat uitvoeren. Bewindvoering schept overzicht in problematische financiële situaties en draagt bij aan de rust in het leven van cliënten, zodat zij zich kunnen concentreren op andere gebieden in hun bestaan.

 

De belangrijkste taak van een bewindvoerder is het beheren en beschermen van het vermogen van een cliënt. De bewindvoerder stelt een budgetplan op aan de hand van de inkomsten en de vaste lasten. Als er meer wordt uitgegeven dan er in komt onderzoekt de bewindvoerder wat er moet gebeuren om het budget sluitend te krijgen. Dit gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de cliënt maar kan soms leiden tot minder populaire maatregelen. De bewindvoerder beslist uiteindelijk maar legt altijd uit waarom een beslissing wordt genomen. De bewindvoerder grijpt in als dat nodig is. Er wordt jaarlijks rekening en verantwoording afgelegd aan cliënt.

 

 Werkzaamheden beschermingsbewind

 • Aanvragen van het bewind.
 • Inkomens-check (maakt u gebruik van alle financiële middelen die voor u beschikbaar zijn)
 • Het uitvoeren van betalingen volgens het opgestelde budgetplan.
 • Declaratie van ziektekosten.
 • Regelen Toeslagen Belastingdienst.
 • Aanvragen bijzondere bijstand
 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en/of waterschapsbelasting
 • Het verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte box 1.
 • Het treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast.
 • Het opstarten van schuldhulpverlening in samenwerking met een schuldhulpverlener.
 • Telefonisch spreekuurcontact (binnen redelijke grenzen)
 • Maandelijks verstrekken van een budgetoverzicht
 • Tenminste halfjaarlijks huisbezoek
 • Het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de Kantonrechter

 

Niet tot de normale werkzaamheden behoren:

 • Problematische schuldsanering
 • Belastingaangifte box 2 en 3
 • Bewind bij ondernemersactiviteiten
 • Ingewikkelde nalatenschappen
 • Ontruiming van de woning
 • Frequent naar zitting Kantonrechter
 • Meegaan naar een WSNP zitting of naar het UWV
 • Voorbereidende werkzaamheden voor het aanvragen van een schuldregeling
 • Administratie voor het persoonsgebonden budget (PGB)
 • Verkoop onroerend goed

Budgetbeheer

Budgetbeheer is op vrijwillige basis. Er vindt geen benoeming plaats door een kantonrechter. U draagt uw geldzaken dus zelf over aan Empares. Empares zorgt ervoor dat uw vaste lasten en andere financiële verplichtingen op tijd worden voldaan. U krijgt per maand of per week een vast bedrag dat u kunt gebruiken om in uw eigen levensonderhoud te voorzien.