Kennismaking en informatieverstrekking

Tijdens het kennismakingsgesprek informeert Empares de cliënt over de werkwijze van Empares en vertelt de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger over de omstandigheden die van belang zijn voor het traject van bewindvoering.

Opstellen overeenkomst

Indien Empares en cliënt tot overeenstemming komen, sluiten we een overeenkomst met daarin het doel van de bewindvoering en de wederzijdse afspraken.

Intake

Op het intakeformulier worden alle relevante gegevens opgenomen die nodig zijn om de bewindvoering in gang te kunnen zetten. Ook stellen we samen een plan van aanpak op. Voor zover mogelijk worden relevante administratieve en financiële stukken door cliënt aan Empares overhandigd.

Aanvraagformulier bewindvoering

Hierna wordt het aanvraagformulier bewindvoering ingevuld en ondertekend en naar de kantonrechter gestuurd. De kantonrechter geeft vervolgens een beschikking af over de toewijzing van Empares als bewindvoerder. Hiermee is de bewindvoering een feit geworden en kan Empares alle vervolgacties uitvoeren.

Start van de bewindvoering

Vervolgens brengt Empares het volgende in kaart: inkomsten, uitgaven, schulden, vorderingen en beschrijvingen van de boedel. Alle werkzaamheden die verband houden met het inkomen worden verricht, zoals het aanvragen van een uitkering, een tegemoetkoming of toeslag en het regelen van bankzaken.

Gedurende het beschermingsbewind

Na de beschikking van de rechter meldt Empares aan alle betrokken instanties dat er beschermingsbewind is uitgesproken. Empares opent een rekening voor de cliënt voor betaling en ontvangst van alle financiële transacties en stort het leefgeld op een aparte rekening waarover cliënt beschikt en waarop men niet ‘rood’ mag staan. Bij schulden is er onderscheid in betalingsachterstanden, problematische schulden en niet oplosbare schulden. Bij betalingsachterstanden bemiddelt Empares voor het treffen van betalingsregelingen die passen binnen het budgetplan. Bij problematische schulden is de inzet van een schuldhulpverlener vereist. De inzet van Empares richt zich dan op de ondersteuning van cliënt in het proces dat door een schuldhulpverlener wordt uitgevoerd. Bij niet oplosbare schulden, is geen schuldsanering mogelijk. De inzet van Empares richt zich in dit geval op het zo goed mogelijk beheren van geld en goederen van de cliënt en op de communicatie met de schuldeisers dat er geen of slechts zeer beperkte aflossingsmaatregelen getroffen kunnen worden. In elke situatie waarin sprake is van schulden bewaakt Empares de hoogte van de beslagvrije voet en communiceert hierover met schuldeisers, incassobureaus en deurwaarders om zodoende de belangen van cliënt optimaal te behartigen. Maandelijks verstrekt Empares een overzicht van inkomsten, uitgaven, schulden en vorderingen, zodat cliënt overzicht krijgt en behoudt op diens financiële situatie. Als de cliënt bepaalde uitgaven wilt stopzetten of nieuwe uitgaven wilt doen, regelt Empares dit, voor zover er ruimte is binnen het budgetplan. Er zijn werkzaamheden die niet vallen binnen de reguliere werkzaamheden van Empares, zoals: Het inleveren van werkbriefjes, het regelen van alimentatie, het voeren van procedures, beheren van PGB gelden, ingewikkelde nalatenschappen en het meegaan naar instanties. Indien extra werkzaamheden toch noodzakelijk blijken, vraagt Empares aan cliënt om akkoord te gaan met de te verrichten extra werkzaamheden en de extra kosten. Pas als er toestemming is van de rechter zullen de extra kosten in rekening worden gebracht.

Beëindiging

Bewindvoering wordt stopgezet wanneer: • De rechter op verzoek van cliënt en/of bewindvoerder uitspreekt dat de bewindvoering wordt beëindigd; • De rechter een andere bewindvoerder benoemt op verzoek van de cliënt en/of bewindvoerder; • De cliënt komt te overlijden. Bij beëindiging moet Empares extra werkzaamheden uitvoeren, zoals het informeren van instanties, het versturen van adreswijzigingen en het opmaken van een eindverantwoording. Hier zijn extra kosten aan verbonden.